ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������������������� ������ ��������������� ���������

��������������������� ������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close