නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������ ��������������� 112

������������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close