නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������ ������������������ 2

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close