ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ���������������������������������

������������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close