ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ��������������� ������

������������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close