නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ��������������������� ������������������������ 7

��������������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close