ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������������������� ������������������������ ���������������������

��������������������� ������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close