ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������������������������������� ��������� ��������� ��������������������� 2

��������������������������������� ��������� ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close