ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������������� ��������������������� ��������������� ������ 3

��������������� ��������������������� ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close