ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������������� ��������������� ��������������������� 3

��������������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close