ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������������� ��������������� ���������������������

��������������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close