ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ��������������� ��������������� - ������������, ������������, ������ ���������

��������������� ��������������� - ������������, ������������, ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close