නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා