ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������������������ ������������ ��������� ���������, ���������������, ���������

������������������������ ������������ ��������� ���������, ���������������, ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close