ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������������������ ������������������ ������������������ ��������� ��������������� ��������������� 3

������������������������ ������������������ ������������������ ��������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close