ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������������ ��������������������� 1

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close