ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ��������� ���������

������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close