ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������� ��������������� ������ ��������� ���������������

��������� ��������������� ������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close