දාන කථාපිං ������������ ������������ ��������������� 3

������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close