දාන කථාපිං ��������������� ������ ��������������� 4

��������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close