නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������������ ��������������������� 29

������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close