පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ������������������ ��������� ������������ ������������ ���������������

��������� ������������������ ��������� ������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close