පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ��������������������������� ������ ���������������

��������� ��������������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close