පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ��������������� ��������������� 108

��������������� ��������������� ��������������� 108 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close