පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ��������������� ������ ���������������

������������������ ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close