පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������ ��������������� ��������� ������������������ ������������������ ������������ ������������

������ ��������������� ��������� ������������������ ������������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close