පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ������ ��������������� ��������������������������������������� ������������������

������������������ ������ ��������������� ��������������������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close