පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ��������������������� ���������������

������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close