පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������������� ��������������������� ������ ������������

��������������������� ��������������������� ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close