පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ������������������ ������ ��������� ������������������

������������������ ������������������ ������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close