පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ������������������

��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close