පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ������������ ��������������������� ��������������� ������ ������������������ ������������������������������

��������������� ������������ ��������������������� ��������������� ������ ������������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close