පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������ ���������������������������

������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close