පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������ ������������ ������ ������ ������������ ��������������� ���������������

������������ ������������ ������ ������ ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close