පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������������� ������������������ ��������������������������� ��������������� ������������������������

��������������������� ������������������ ��������������������������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close