පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ���������

��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close