පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ������������ 17 ������ ������������

��������������� ������������ 17 ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close