දාන කථාදානසාංඝික දාන ��������������� ��������������� ������������������ 10

��������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close