දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������������ ��������������� ������������ 1

������������������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close