දාන කථාදානසාංඝික දාන ��������������� ��������������������������� ������������ 7

��������������� ��������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close