දාන කථාදානසාංඝික දාන ��������������� ������������ ��������������� 5

��������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close