දාන කථාදානසාංඝික දාන ��������������� ������������������ ������������������������ 9

��������������� ������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close