දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������ ������������������ ��������� 1

������������ ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close