දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ������������������ ��������� 1

������������������ ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close