දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ��������� 8 1

������������������ ��������� 8 යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close