ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ���������,���������������, ��������� ������ ��������� ��������������� ������������ 1

���������,���������������, ��������� ������ ��������� ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close