නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������� 7

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close