නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ���������������������

��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close