ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������������������� ��������������� 1

��������������� ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close