නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ��������������� 8

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close