ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������ ��������������� ������������ 1

������������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close