ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������������ ��������������������� 6

������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close